Порядок державної реєстрації громадської організації

ЗУ «Про громадські об’єднання » визначає громадську організацію (надалі – ГО) як фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів Стаття 7 вищевказаного закону передбачає, що засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.

Якщо створюється молодіжна чи дитяча громадська організація, то віковий ценз для засновників знижений до 14 років. Заснувати ГО можуть не менше ніж дві особи, в той час як верхньої межі засновників чи членів організації законом не встановлено. Для того, щоб зареєструвати ГО необхідно спочатку його утворити шляхом проведення установчих зборів, тим самим підтвердити волю та зафіксувати рішення засновників створити організацію.

Дані збори оформлюються протоколом, який повинен містити наступні відомості: 

1. дату та місце проведення установчих зборів;
2. осіб, які брали участь в установчих зборах;
3. рішення про утворення громадського об’єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності.
4. рішення про визначення найменування та за наявності – скороченого найменування громадського об’єднання. 5. рішення про затвердження статуту громадського об’єднання;
6. рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об’єднання відповідно до затвердженого статуту;
7. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій.
Окрім вищезазначених протокол може містити і інші відомості про рішення, прийняті на установчих зборах. Протокол зборів підписується головуючим та секретарем, котрі обираються на початку установчих зборів з числа зареєстрованих. Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи або без такого статусу в будь-якому випадку підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.

На установчих зборах затверджується статут громадської організації, вимоги до якого містить ст. 11 ЗУ «Про громадські об’єднання», а саме: 

1. найменування громадського об'єднання та за наявності – скорочене найменування;
2. мету (цілі) та напрями його діяльності;
3. порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників);
4. повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень;
5. періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;
6. порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);
7. порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;
8. джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;
9. порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання ;
10. порядок внесення змін до статуту;
11. порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Для державної реєстрації громадських організацій подаються наступні документи: 

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи за формою, затвердженою наказом Міністерства юстиції України 06.01.2016 № 15/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних - підприємців та громадських формувань»;
2) примірник протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням вимог частин другої, п'ятої, сьомої статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання» та реєстр громадян, які брали участь в установчих зборах.
Даний реєстр є невід’ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об’єднання. В ньому зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
3) відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
4) статут;
5) відомості про керівні органи громадського формування (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), до яких додається письмова згода цієї особи, передбачена ч. 6 ст. 9 Закону України «Про громадські об’єднання». Форма згоди відсутня.
Строк розгляду документів для реєстрації ГО визначений ст.26 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань» і становить 3 робочих дні з дати подання документів і може бути продовжений, але не більше як на 15 днів.

Новини партнерів

Останні новини

Оголошення